Vše o nákupu

Uvedené ceny za dopravné + podmínky jsou platné pouze pro Českou republiku. Zásilky do zahraničí jsou řešeny individuálně - dle místa doručení, váhy zásilky, s požadavkem platby proforma fakturou.

Doprava

Při objednávce nad 1 800,- Kč s DPH doprava ZDARMA. Jinak je účtován manipulační poplatek včetně dopravného 125,- Kč s DPH.

Zboží z naší firmy je k vám doručováno prostřednictvím firmy DPD, FOFR s.r.o. - expresní přeprava, která zboží dopraví přímo do Vaší firmy. Přesto se může stát, že k vám zásilka přijde poškozená.

V takovém případě postupujte prosím následovně

 1. Zásilku si vždy prohlédněte před dopravcem.
 2. V případě poškození obalu (pomačkaný, roztrhaný, rozmočený) sepišteihned s dopravcem protokol o poškození zásilky.
 3. Nenechte se dopravcem přesvědčovat, že zásilka není dobře zajištěná. Zboží které Vám zasíláme, velmi pečlivě balíme. Tak, aby k vám došlo v pořádku. V případě problému s dopravní službou , pište na adresu [email protected]. Do předmětu uveďte "Stížnost na přepravu", popište problém, uveďte kontakty na sebe, číslo zásilky a číslo faktury. Váš problém budeme řešit s dopravcem a oznámíme vám další postup. Poškozené zásilky nemohou být vaší starostí a nesmí vám znepříjemňovat Vaše nakupování. Příjemce zásilky je povinen si při převzetí zásilku prohlédnout a při zřejmých a na povrchu obalu zásilky znatelných poškozeních, popř. zjevné a uvnitř poznatelné částečné ztráty zásilky tato poškození a ztráty reklamovat u zasílatele. O rozsahu poškození nebo částečné ztrátě obsahu zásilky musí být sepsán ihned zápis o škodě. Zasílatel je povinen takový zápis sepsat.

Reklamační řád

Tento reklamační řád je platný od 1. ledna 2004 a ruší platnost předchozích reklamačních řádů. Tento reklamační řád byl zpracován dle Občanského zákoníka, zákazník je povinen se s ním seznámit a nákupem zboží s ním souhlasí a zavazuje se jím řídit. Prodávající si vyhrazuje právo na změny tohoto reklamačního řádu bez předchozího upozornění.

Všeobecná ustanovení

Reklamační řád popisuje běžnou obchodní spolupráci mezi kupujícím a společností OBALY VYSOČINA s.r.o., Jamská 2498/67, 591 01 Žďár nad Sázavou (dále jen prodávající). Kupující převzetím zboží od prodávajícího souhlasí s níže uvedeným reklamačním řádem. V případě, že zboží není odebráno osobně, rozumí se převzetím zboží okamžik jeho předání prvnímu přepravci.

Tento reklamační řád je k dispozici v sídle prodávajícího nebo jako dokument na www.obalyvysocina.cz

Jako doklad o záruce (záruční list) vystavuje firma OBALY VYSOČINA s.r.o. ke každému zakoupenému zboží nákupní doklad (faktura, nebo prodejka - dále jen záruční list) s uvedenými všemi potřebnými údaji pro uplatnění záruky (název zboží, cena, množství).

Délka záruky


Záruční doba začíná běžet od převzetí zboží kupujícím, tj. dnem uvedeným na záručním listě. Zákonná záruční doba je obecně 24 měsíců*. Prodávající může tuto zákonnou lhůtu prodloužit. Délka záruční doby je vždy vyznačena na záručním listě (ve sloupci záruka). Záruka 24 měsíců se nevztahuje se na výrobky, jejichž životnost je kratší než záruka, např. akumulátory (podléhají běžnému opotřebení jejich používáním.)

V rámci zákonné záruční lhůty se reklamace řídí Občanským zákoníkem č.40/1964 Sb. §619-627 s přihlédnutím k tomuto reklamačnímu řádu. U prodloužené lhůty se reklamace řídí výhradně tímto řádem.

* Výjimku může tvořit zboží vyrobené do 31.12.2002 (zákonná lhůta 6 měsíců) a zboží prodávané se slevou (zboží poškozené, použité, nekompletní atd.) - tzv.: Výprodej.

Záruční podmínky

Kupující je povinen zajistit prohlídku zboží co nejdříve po jeho dodání a je povinen všechny takto zjištěné vady oznámit do druhého dne prodávajícímu. Jestliže tak neučiní, může uplatnit nároky z vad zjištěných při této prohlídce, jen když prokáže, že tyto vady mělo zboží již v době kdy jej převzal od dopravce.

Místem pro uplatnění reklamace je sídlo provozovatele: OBALY VYSOČINA s.r.o., 591 01 Žďár nad Sázavou, Jamská 2498/67.

Je-li zboží ihned po dodání mechanicky poškozené , musí kupující vadu reklamovat do 3 pracovních dní od převzetí. Při pozdější reklamaci může být vada považována za mechanické poškození způsobené kupujícím a reklamace může být zamítnuta.

Prodávající neodpovídá za vady, na které byl kupující v době uzavírání smlouvy upozorněn.

Jde-li o věci použité, neodpovídá prodávající za vady odpovídající míře používání nebo opotřebení, které měla věc při převzetí kupujícím.

Dále se záruka nevztahuje na poškození vzniklá

 1. mechanickým poškozením zboží,
 2. používáním zboží v podmínkách, které neodpovídají svojí teplotou, prašností, vlhkostí, chemickými a mechanickými vlivy kancelářskému prostředí,
 3. zboží bylo poškozeno nadměrným zatěžováním nebo používáním v rozporu s podmínkami uvedenými v dokumentaci nebo všeobecnými zásadami,
 4. provedením nekvalifikovaného zásahu či změnou parametrů,
 5. zboží bylo poškozeno přírodními živly.

Způsob a místo uplatnění reklamace
Místem uplatnění reklamace je sídlo provozovatele www.obalyvysocina.cz:
Jamská 2498/67, 591 01 Žďár nad Sázavou . Tel.: 566 616 676

Důležité: Pokud nebude balík se zbožím k reklamaci viditelně označen slovem REKLAMACE, nemusí být převzat a může se odesílateli vrátit zpět.

Reklamace zasílejte na : Obaly Vysočina s.r.o., Jamská 2498/67, 591 01 Žďár nad Sázavou. Tel.: 566 616 676

Při zaslání nebo předání zboží k reklamaci je vždy nutno předložit:

 1. doklad o nákup zboží (faktura)
 2. popis závady
 3. adresu, kam zaslat vyřízenou reklamaci a kontakt na Vás (telefon, email)
Pokud nebude balík se zbožím k reklamaci viditelně označen slovem REKLAMACE a přiděleným reklamačním číslem RMA, nemusí být převzat a může se odesílateli vrátit zpět.

Pokud reklamace nebude obsahovat tyto náležitosti, nemusí se reklamační oddělení touto reklamací zabývat.

Pokud zasíláte zboží poštou, prosím zašlete v doporučeném dopise (popř. balíkem) na adresu uvedenou níže. Podací lístek s pošty od této zásilky si prosím uschovejte jako doklad o zaslání zboží k reklamaci. Nezapomeňte si zboží pojistit.

(Doba trvání reklamace se počítá od druhého dne po přijetí do dne vyřízení reklamace. Nikoliv do vyzvednutí zákazníkem!)

Po vyřízení reklamace prodávající upozorní o ukončení reklamace kupujícího buď telefonicky, SMS, nebo e-mailem. Pokud bylo zboží zasláno přepravní službou, bude po vyřízení automaticky zasláno na adresu kupujícího.

Způsob vyřízení reklamace

Jde-li o vadu, kterou lze odstranit, bude zboží opraveno, nebo vyměněno za nové. Prodávající je oprávněn vadné zboží kupujícímu vyměnit za zboží se stejnými, nebo podobnými užitnými vlastnostmi od stejného, nebo jiného výrobce. Pokud není výměna, ani oprava možná a povaha vady nebrání obvyklému užívání, může se prodávající s kupujícím dohodnout na přiměřené slevě z ceny zboží. (V případě slevy nelze později tuto vadu reklamovat). V případě nemožnosti vyřízení reklamace žádnou z uvedených možností, bude kupujícímu vystaven dobropis*.

Jde-li o vadu, kterou nelze odstranit a která brání tomu, aby věc mohla být řádně užívána jako věc bez vady, prodávající vadné zboží vymění za zboží se stejnými, nebo podobnými užitnými vlastnostmi od stejného, nebo jiného výrobce, nebo vystaví dobropis*.

Stejný způsob vyřízení nastane v případě 3 stejných opakovaných vad na zboží.

* Do vrácené částky se může promítnout aktuální cena zboží podobných vlastností.

Po vyřízení oprávněné reklamace se záruční doba prodlužuje o dobu trvání reklamace. V případě neoprávněné reklamace se záruční doba neprodlužuje. Byla-li reklamace zboží v zákonné záruční lhůtě vyřízena výměnou zboží za nové, začne záruční doba běžet znovu od data vyřízení reklamace. Pokud byla reklamace vyřízena výměnou, je další případná reklamace považována za první reklamaci zboží.

Tento reklamační řád nabývá platnosti dnem 1. ledna 2004 a platí na území České republiky. Tento reklamační řád byl zpracován dle Občanského zákoníka, zákazník je povinen se s ním seznámit a nákupem zboží s ním souhlasí a zavazuje se jím řídit. Prodávající si vyhrazuje právo na změny tohoto reklamačního řádu bez předchozího upozornění.

Vaše spokojenost je našim cílem.

UPOZORNĚNÍ Při prodeji zboží fyzickým osobám (nepodnikatelům), je poskytnuta záruční doba v délce 24 měsíců dle občanského zákoníku. Vztahy s podnikatelskými subjekty (firmy, podnikatelé, živnostníci) a dalšími právnickými osobami či státními organizacemi se řídí obchodním zákoníkem a záručními podmínkami výrobce, záruční doba může být v tomto případě 12 měsíců.

Mimosoudní řešení spotřebitelského sporu

1. Vážený spotřebiteli, jestli se domníváte, že jsme Vás poškodili, nebo nedostáli svým závazkům, pište na naši emailovou adresu [email protected]

2. Jestli se nám nepodaří spor vyřešit přímo, na základě Zákona č. 378/2015, kterým se mění Zákon č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, máte také právo na mimosoudní řešení spotřebitelského sporu.

3. Subjektem (ADR) mimosoudního řešení spotřebitelských sporů mezi obchodníkem a spotřebitelem, je Česká obchodní inspekce, nebo jiný subjekt pověřený Ministerstvem průmyslu a obchodu, viz http://www.mpo.cz/dokument169867.html.

4. U České obchodní inspekce, má spotřebitel možnost podat návrh prostřednictvím on-line formuláře, dostupného na internetových stránkách České obchodní inspekce: https://adr.coi.cz/cs .

5. Spotřebitel může podat návrh u České obchodní inspekce nebo pověřeného subjektu nejpozději do 1 roku ode dne, kdy uplatnil své právo, které je předmětem sporu, u prodávajícího poprvé.

6. Spotřebitel může podat návrh také prostřednictvím platformy mimosoudního řešení spotřebitelských sporů EU, která je dostupná online na: https://webgate.ec.europa.eu/odr/main/index.cfm?event=main.home.show&lng=CS. Návrh zde může podat jenom spotřebitel žijící v EU na obchodníka se sídlem v EU.

7. Jestliže sporné strany nejsou spokojené s kvalitou mimosoudního řešení spotřebitelského sporu a domnívají se, že v průběhu řízení došlo k porušení Pravidel pro mimosoudní řešení spotřebitelských sporů, mohou podat stížnost na adresu Ministerstva průmyslu a obchodu nebo na emailovou adresu [email protected].

8. V případě přeshraničních sporů pomáhá spotřebitelům v přístupu k příslušnému subjektu mimosoudního řešení spotřebitelských sporů Evropské spotřebitelské centrum Česká republika.

9. Náklady spojené s mimosoudním řešením spotřebitelských sporů si strany nesou samy.