Souhlas se zpracováním osobních údajů a informace o zpracování osobních údajů

1. SPRÁVCE

Souhlasím, aby společnost OBALY VYSOČINA s.r.o., se sídlem Jamská 2498/67, 591 01 Žďár nad Sázavou, IČ: 26942097, zapsaná v obchodním rejstříku Krajského soudu v Brně, sp. zn. C 46917 (dále jen „Správce“), jako správce osobních údajů ve smyslu čl. 4 odst. 7 obecného nařízení o ochraně osobních údajů (nařízení č. 2016/679), zpracovával mé osobní údaje v rozsahu, po dobu a za podmínek, jak jsou uvedeny níže.

2. VAŠE PRÁVA

Ve vztahu k danému zpracování Vám svědčí právo na:

 1. ODVOLÁNÍ SOUHLASU – souhlas lze kdykoliv odvolat;
 2. PŘÍSTUP – právo na informaci, zda jsou či nejsou Vaše osobní údaje zpracovávány. Jsou-li osobní údaje zpracovávány dále právo na informace o zpracování v předepsaném rozsahu a právo za určitých podmínek získat kopii zpracovávaných údajů;
 3. OPRAVU – právo požadovat provedení opravy, jsou-li zpracovávané osobní údaje nepřesné. Případně právo požadovat doplnění, nejsou-li údaje úplné;
 4. VÝMAZ (právo být zapomenut) - právo žádat za právními předpisy stanovených podmínek (odvolání souhlasu, skončení smlouvy, protiprávnost zpracování) vymazání údajů;
 5. OMEZENÍ ZPRACOVÁNÍ – právo požadovat označení a případné omezení (pozastavení) zpracování do doby ověření přesnosti údajů, zákonnosti zpracování, vyřízení námitky nebo kvůli ochraně Vašich zájmů (uplatnění nebo ochrana či obrana práv a právních zájmů);
 6. STÍŽNOST – právo obrátit se na Úřad pro ochranu osobních údajů se stížností vůči Správci, zpracování či podmínkám uplatňování práv. Kontaktní a další údaje o úřadu viz www.uoou.cz;
 7. PŘENOSITELNOST – právo za právními předpisy stanovených podmínek získat údaje pro další zpracování Vámi určenou jinou osobou, které údaje předáte, či si žádat jejich přímé předání k dalšímu zpracování jinou osobou.

Dále Vám svědčí právo na:

 1. NÁMITKU – právo požadovat, aby dále nebyly zpracovávány Vaše osobní údaje pro plnění úkolů ve veřejném zájmu, kvůli oprávněným zájmům Správce či třetí osoby nebo za účelem marketingu.

K jednotlivým právům, jejich podrobné charakteristice, podmínkám jejich vzniku a uplatnění viz příslušný odkaz. K postupu, jak práva uplatnit - Zásady ochrany osobních a dalších zpracovávaných údajů.

U Správce je ustanoven POVĚŘENEC PRO OCHRANU OSOBNÍCH ÚDAJŮ. Kontaktní údaje pověřence a další informace - Zásady ochrany osobních a dalších zpracovávaných údajů.

3. ÚČEL, PRO KTERÝ BUDEME ÚDAJE ZPRACOVÁVAT

Souhlasím, aby Správce zpracovával mé osobní údaje za účelem:

 1. marketingových aktivit Správce, cílené nabídky zboží a služeb ze sortimentu Správce prostřednictvím písemných letáků a zpráv el. pošty vč. newsletterů (zasílání obchodních sdělení a nabídka produktů a služeb);
 2. účasti na spotřebitelských soutěžích pořádaných Správcem včetně získání výhod v marketingových kampaních Správce;
 3. provádění analýz a měření s cílem zjistit, jak jsou služby Správce používány;
 4. provádění analýz mých preferencí a zobrazování obsahu, který odpovídá mým individuálním potřebám;
 5. zlepšení kvality služeb Správce a vývoje nových;

Beru na vědomí, že Správce je oprávněn zpracovávat mé osobní údaje i z jiných právních důvodů než je tento Souhlas, a to ke stanoveným účelům – bližší podmínky jsou - Zásady ochrany osobních a dalších zpracovávaných údajů.

4. ROZSAH ÚDAJŮ, KTERÝ BUDEME ZPRACOVÁVAT

Souhlasím, aby Správce zpracovával tyto mé osobní údaje ke všem účelům uvedeným v odst. 3 výše:

 1. jméno a příjmení, emailová adresa bydliště, telefon, profilové informace jako je věk a pohlaví, předchozí spotřebitelské chování, cookies, IP adresa, příp. další osobní údaje dobrovolně vyplněné v registračním či objednávkovém formuláři

5. DOBA, PO KTEROU BUDOU OSOBNÍ ÚDAJE UKLÁDÁNY A ZPRACOVÁVÁNY

Souhlasím, aby Správce zpracovával mé osobní údaje:

 1. za účelem dle odst. 3 písm. a.: do odvolání
 2. za účelem dle odst. 3 písm. b.: do odvolání
 3. za účelem dle odst. 3 písm. c.: 6 měsíců
 4. za účelem dle odst. 3 písm. d.: 6 měsíců
 5. za účelem dle odst. 3 písm. e.: 2 roky

6. MÍSTO, KDE BUDOU OSOBNÍ ÚDAJE ZPRACOVÁVÁNY

Místem zpracování osobních údajů bude zabezpečené cloudové prostředí.

7. TŘETÍ ZEMĚ

V rámci zpracování NEBUDOU osobní údaje předávány mimo EU.

8. ZPRACOVATEL

Na zpracování osobních údajů může participovat zpracovatel osobních údajů ve smyslu čl. 4 bodu 8 obecného nařízení o ochraně osobních údajů, nebo třetí Správcem pověřená osoba ke zpracování osobních údajů. V takových případech Správce minimalizuje riziko neoprávněného zpřístupnění, zničení, zpracování, či ztráty osobních údajů.

9. PŘESNOST ÚDAJŮ

Prohlašuji, že mnou spolu s tím souhlasem poskytnuté osobní údaje jsou přesné ve vztahu k účelu zpracování.

10. AUTOMATIZOVANÉ ROZHODOVÁNÍ A PROFILOVÁNÍ

Automatizovaným rozhodováním se rozumí rozhodování technologickými prostředky nebo na základě výsledků činnosti technologických prostředků bez ingerence/volního rozhodování člověka.

Profilováním se rozumí užití osobních údajů k hodnocení některých osobních aspektů člověka, například odhad jeho pracovního výkonu, ekonomické situace, zdravotního stavu, osobních preferencí, zájmů, spolehlivosti atd.

V souvislosti se zpracováním osobních údajů nebude docházet k automatizovanému rozhodování.

V souvislosti se zpracováním osobních údajů bude docházet k profilování. Konkrétně bude užito profilování k analýze spotřebitelského chování za účelem zlepšení našich služeb.